Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG Serwis zamieszczony na stronie zakupy.serwis.pgnig.pl[link do Regulaminu]oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG Serwis.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest PGNiG Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (PGNiG Serwis), ul. Diamentowa 15, 20 - 471 Lublin.
 2. Kontakt z PGNiG Serwis Sp. z o.o. jest możliwy poprzez adres e-mail: zakupy@serwis.pgnig.pl lub pisemnie na adres: PGNiG Serwis Sp. z o.o., ul. Diamentowa 15, 20 - 471 Lublin.
 3. PGNiG Serwis Sp. z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG Serwis Sp. z o.o. przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG Serwis.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG Serwis Sp. z o.o. obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG Serwis na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG Serwis Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG Serwis Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG Serwis Sp. z o.o. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG Serwis Sp. z o.o. usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG Serwis. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG Serwis Sp. z o.o..
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG Serwis Sp. z o.o. może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG Serwis Sp. z o.o. z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie
 • PL
 • EN
 • PL
 • EN

Brak ogłoszeń
Witamy na portalu EKZD PGNiG Serwis Sp. z o.o. Portal to narzędzie
do komunikacji z dostawcami, którzy mają możliwość składania ofert bezpośrednio na stronie danego postępowania, w którym zamierzają wziąć udział.
Jeśli chcą Państwo zostać dostawcą PGNiG Serwis, zachęcamy do zapisania się do grup wykonawców w interesujących Państwa kategoriach zakupowych. W tym celu należy z menu górnego wybrać pozycję Rejestracja i wypełnić wymagane dane. Po zatwierdzeniu rejestracji przez pracownika PGNiG Serwis, na adres e-mail podany podczas rejestracji, otrzymają Państwo login i hasło
do zalogowania do platformy. Po zalogowaniu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wystawianych przez nas postępowaniach zakupowych.
W sekcji POMOC znajdziecie Państwo Instrukcję obsługi portalu EKZD.
Zapraszamy do rejestracji.